(IBM – iSeries/400 (AS/400

"גילסר טכנולוגיות" עתירת ניסיון באפיון ופיתוח מערכות לסביבת AS/400 - iSeries 

במגוון תחומים; החל משלב ניתוח הצרכים, דרך איפיון אפליקציות וכתיבתן וכלה ביישום

מהיר ומוצלח אצל הלקוח.ניהול מערכות AS/400 בכל ההיבטים:

o    אפיון עם משתמשים

o    תכנון אפליקציות

o    כתיבה ותחזוקה בשפות RPG ו - AVR

o    מערכת GIAS למערכות הפצה לוגיסטיקה וייצור